Bezpieczeństwo lokat

Twoje lokaty w Inbank objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów

Depozyty złożone w Inbank Oddział w Polsce gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, z siedzibą przy Roosikrantsi 2, 10119 Tallin, www.tf.ee („Fundusz Gwarancyjny”). Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta. Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane dyrektywą Unii Europejskiej 94/19/EC wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski.

TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW PRZEZ ESTOŃSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY TAGATISFOND JEST NASTĘPUJĄCY:

  1. Do 2 dni roboczych od dnia kiedy depozyt stał się niedostępny Fundusz Gwarancyjny publikuje informację w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej funduszu informacje o terminie i procedurze wypłaty, w tym wymaganych dokumentach,
  2. Do 2 dni roboczych zarządca lub likwidator instytucji kredytowej upewnia się, że każdy deponent ma dostęp do informacji o rachunku depozytu i otrzymał wyciąg z informacją na temat wysokości jego depozytu oraz dostarcza do Funduszu Gwarancyjnego informacje o deponentach i wysokości ich depozytów,
  3. Do 4 dni roboczych od powiadomienia deponent ma prawo zgłosić do zarządcy/syndyka swoje stanowisko dotyczące skorygowania wysokości jego depozytu,
  4. Do 7 dni roboczych Fundusz Gwarancyjny lub wskazana Instytucja kredytowa wypłacają depozyt do wysokości gwarantowanej przez Fundusz Gwarancyjny kwoty,
  5. Do 10 dni roboczych Rada Nadzorcza Funduszu Gwarancyjnego może przedłużyć termin wypłaty depozytu (max. termin wypłaty wynosi 17 dni roboczych od daty kiedy depozyt stał się niedostępny)
  6. Do 3 lat deponent może wnieść skargę przeciwko Funduszowi Gwarancyjnemu, jeśli Fundusz Gwarancyjny nie wypłacił kwoty depozytu we wskazanym terminie albo wypłacił kwotę mniejszą niż ustalono.

Z Funduszem Gwarancyjnym można skontaktować się m.in. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Funduszu w języku estońskim, angielskim i rosyjskim. Szczegóły systemu gwarantowania depozytów złożonych w Oddziale, w tym limity i pomniejszenia, rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz tryb dochodzenia roszczeń dostępne są w Arkuszu Informacyjnym Deponenta oraz na stronie internetowej Funduszu Gwarancyjnego.